Logo

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kurumsal / Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
a. Aydınlatma Metni ve Veri Sorumlusu

İşbu aydınlatma metni ve ekleri, BAŞYAZAR SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş (“BAŞYAZAR A.Ş”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m.10’da düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi kapsamında hazırlanmıştır. Şirketimiz BAŞYAZAR A.Ş çalışan, tedarikçi , müşteri , ziyaretçilere ilişkin kişisel veriler(ad,soyad,adres,telefon,e-posta gibi kimliği belli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ) bakımından KVKK kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca çalışan , tedarikçi , müşteri , ziyaretçilerin BAŞYAZAR A.Ş tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmektedir. BAŞYAZAR A.Ş olarak, yürütmekte olduğumuz faaliyetler çerçevesinde; hissedar ve ortaklarımızın, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, müşteriler ve yetkili/çalışanlarının, müşteri adaylarının, tedarikçiler ve yetkilileri/çalışanlarının, tedarikçi adaylarının, iş ortaklarımızın, ziyaretçilerimizin, stajyerler ve stajyer adaylarımızın ve diğer ilgili 3. kişilerin kişisel verilerini işleyebilmekteyiz.

b. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenmektedir?

Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz, ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi, sözleşmeselyükümlülüklerin yerine getirilmesi, ilgili süreçlerin yürütülmesinde tarafınızla iletişime geçilmesi, ürünlerimizin satış öncesi ve satış sonrası işlemlerinin gerçekleştirilmesi, iş süreçlerinin devamlılığının sağlanması, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi gibi amaçlarla işlenebilmektedir.

c. Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Nedenleri ve Yöntemi Nedir?

BAŞYAZAR A.Ş işlemekte olduğu kişisel verilerinizi, KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde yer alan birsözleşmenin kurulması veya ifası, bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi, ilgili kişi tarafından verinin alenileştirilmesi ve bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması nedenlerine dayalı olarak, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartı ile ve BAŞYAZAR A.Ş’ nin meşru menfaatinin gerektirmesi yahut veri sahibinin açık rızası hukuki sebeplerine dayanılarak, fiziki ve/veya elektronik yöntemlerle toplamaktadır. Kişisel verileri işleme faaliyetlerimiz KVKK m.4’te yer alan ilkelere uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

d. Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılmaktadır?

KVKK ve ilgili mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli hertürlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda a bendinde belirtilen amaçlar doğrultusunda;
 • İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar
 • Hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirler
 • Bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz
 • İş ortaklarımız
İle paylaşabilmekteyiz.

e. Kişisel verileriniz ne kadar süreyle veri kayıt sistemimizde işlenecektir?

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuattaayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; şirketimizin veri işleme amacı olan hizmetlerle bağlı olarak, şirket uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVKK madde 7 uyarınca söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Açık rızaya dayalı olarak işlenen veriler bakımından veri sahibinin talebi üzerine her zaman ve herhangi bir gerekçe sunulmaksızın verinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talep edilebilir.

f. Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir?
 • Kişisel veri sahipleri, kişisel verilerinin işlenmesi sürecinde kanunda yazılı birçok hakkasahiptirler. Bu kapsamda kişisel verisi işlenen kişiler,
 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verinin işlenme amacını ve işleme faaliyetinin amaca uygun gerçekleştirilipgerçekleştirilmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerebildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiylekişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • KVKK’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararıngiderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Yukarıda sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı bize daha önceden       bildirdiğiniz mail adresiniz aracılığıyla info@basyazar.com.tr elektronik posta adresine veya aşağıda yer alan adremize yazılı olarak iletebilirsiniz. Talebinize konu işlemin ek bir maliyet       gerektirmesi durumunda, BAŞYAZAR A.Ş tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilecektir. Başvuru formu için tıklayınız.

BAŞYAZAR SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş
Mimarsinan OSB 19. Cadde No:29/A
Melikgazi/KAYSERİ
Gölge
© 2018 Tüm hakları saklıdır.
Web Tasarım_Medyatör